Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2020

skinme

 

Masz coś w sobie, co nie pozwala mi Cię skreślić,
chodź dziś myślę o Tobie tylko w czasie przeszłym.

— a o przeszłości powinno się zapomnieć.
skinme
Poznałem kogoś. To był przypadek. Nie szukałem jej. To było jak burza. Ona powiedziała coś, ja jej odpowiedziałem. (…) Jest zupełnie szalona. Sprawia, że mam ochotę się śmiać. (…) Nie wiem, co jest między nami. Nie wiem, dlaczego miałaby marnować na mnie swój czas. Wiem, że cudownie pachnie.
— Hank Moody “Califonication’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaschulz23 schulz23
skinme
2561 90be 500
Anna Ciarkowska
Reposted frommaybeyou maybeyou viainsomniia insomniia
skinme
5744 18f5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viainsomniia insomniia
skinme
8365 f6d0 500
W siebie. I poza sobą. 
Reposted fromhrafn hrafn viainsomniia insomniia
skinme
– Jestem pracoholiczką. Lubię pracować. – Więc musi się Pani zakochać.
— rozmowa z taksówkarzem, Warszawa, 1.10.2017r
Reposted fromsouxie souxie viainsomniia insomniia

February 07 2020

skinme
6910 92fa 500
Reposted fromwoodpile woodpile viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
skinme
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
skinme
0065 4a5d
skinme
1924 36ee
skinme
0366 22ac
Reposted fromsavatage savatage viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
skinme
9513 60d5
Reposted fromonlyman onlyman viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
skinme
skinme
9084 6bac 500
skinme
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viapersona-non-grata persona-non-grata
skinme
8548 125c 500
skinme
8490 4825 500
Reposted fromoll oll viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
skinme
8811 51e2
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
skinme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl